Eye

Icon

Info

vi-eye · Unicode: e960 · Created: v1.0.0 · Categories: Interface

SVG

<svg enable-background="new 0 0 16 16" version="1.1" viewBox="0 0 16 16" xml:space="preserve" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
			<path d="m15.5 8.5c-0.3 0-0.5-0.2-0.5-0.5 0-0.9-2.3-4.7-7-4.7s-7 3.8-7 4.7c0 0.3-0.2 0.5-0.5 0.5s-0.5-0.2-0.5-0.5c0-1.7 2.8-5.7 8-5.7s8 4.1 8 5.7c0 0.3-0.2 0.5-0.5 0.5z"/>
			<path d="m8 13.7c-5.2 0-8-4.1-8-5.7 0-0.3 0.2-0.5 0.5-0.5s0.5 0.2 0.5 0.5c0 0.9 2.3 4.7 7 4.7s7-3.8 7-4.7c0-0.3 0.2-0.5 0.5-0.5s0.5 0.2 0.5 0.5c0 1.7-2.8 5.7-8 5.7z"/>
		<path d="m8 11.1c-1.7 0-3.1-1.4-3.1-3.1s1.4-3.1 3.1-3.1 3.1 1.4 3.1 3.1-1.4 3.1-3.1 3.1zm0-5.2c-1.2 0-2.1 0.9-2.1 2.1s0.9 2.1 2.1 2.1 2.1-0.9 2.1-2.1-0.9-2.1-2.1-2.1z"/>
</svg>

HTML

<i class="vi vi-eye"></i>
                

HTML Using Ligatures

<i class="vi">Eye</i>